Stowarzyszenie KRÓLUJ NAM CHRYSTE


INFORMACJE  OGÓLNE


Stowarzyszenie KRÓLUJ NAM CHRYSTE na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata z siedzibą w Tczewie przy ulicy Jodłowej 15.

NR KRS  0000334723

NR KONTA BANKOWEGO NORDEA BANK S.A. O/TCZEW  89 1440 1198 0000 0000 1070 0922

Stowarzyszenie KRÓLUJ NAM CHRYSTE na rzecz budowy kościoła pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie powstało 24 czerwca 2009 roku.

Dnia 12 sierpnia 2009 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Gdańsku pod Numerem KRS 0000334723.

Stowarzyszenie powołało Zarząd i Komisję Rewizyjną.


SKŁAD  ZARZĄDU  STOWARZYSZENIA


Prezes Zarządu

Grażyna Demska - tel. 605725663

Skarbnik Zarządu

Krystyna Kampowska

Sekretarz Zarządu

Alicja Bednarz

Członek Zarządu

Asystent kościelny - ks. proboszcz - Janusz Gojke


SKŁAD  KOMISJI  REWIZYJNEJ


Przewodniczący

Marek Piwoński

Członek Komisji

Barbara Żołnowska

Członek Komisji

Kazimierz Stróźyński


DZIAŁALNOŚĆ


 1. Celem stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na budowę, oddanie do użytku, wyposażenie kościoła, ewentualne remonty oraz utrzymanie wraz z budynkami towarzyszącymi mieszczącymi się na terenie rzymsko-katolickiej Parafii pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie przy ulicy Jodłowej 15;
  2. organizowanie działań zmierzających do gromadzenia środków pieniężnych na cele wymienione w punkcie 1a w sposób dozwolony przez prawo;
  3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków o tematyce katolickiej i związanej z działalnością Stowarzyszenia;
  4. pozostała działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych;
  5. pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych bez zakwaterowania;
  6. propagowanie idei budowy kościoła wśród społeczności lokalnej, w prasie i mediach;
  7. działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną;
  8. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
  9. organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, zabaw, festynów, koncertów itp. z których dochód przeznaczony będzie na finansowanie celów Stowarzyszenia;
 2. Stowarzyszenie realizuje działalność pożytku publicznego w sposób szczególny poprzez:
  1. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami o podobnych celach;
  2. pomoc społeczną, w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  3. ochronę i promocję zdrowia;
  4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  7. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  8. naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
  9. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
  10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  11. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
  12. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
  13. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  14. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  15. promocję i organizację wolontariatu;
  16. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.


strona główna - www.ptczewjchk.pelplin.opoka.org.pl

| Ogłoszenia | Msze święte i nabożeństwa | Księża |
| Wspólnoty | Historia | Galeria |

Parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie
Jeśli masz jakieś pytania bądź uwagi, wyślij nam wiadomość.